Pracovně lékařské služby

MUDr. Zdeňka Grénarová  v rámci vzdělávání k vykonávání pracovně lékařských služeb absolvovala kurz Základy Pracovního lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a získala osvědčení k vykonávání pracovně lékařských služeb.


Současná legislativa:

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, prováděcí předpis vyhláška 79/2013 Sb.

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Pracovně lékařské prohlídky:

Každý zaměstnavatel je povinnen pro své zaměstnance zajistit pracovně lékařské služby ( PLS), dříve závodní preventivní péči. Dle platné legislativy je povinné uzavření písemné smlouvy o poskytování  PLS s poskytovatelem - lékařem provádějícím PLS.

Zaměstnance při odeslání k prohlídce je nutno vybavit platnou žádostí s identifikačními údaji zaměstnavatele, identifikačními údaji zaměstnance, údaji o pracovním zařazení a druhu práce, kategorizace práce, režimu práce a pracovních podmínkách, druhu požadované PL prohlídky, důvodu k provedení prohlídky. Dále zaměstnanec musí k prohlídce přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího prakt. lékaře. Na základě předložené žádosti a výpisu z dokumentace bude provedena pracovně lékařská prohlídka a vystaven posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Další náplň PLS:

Dohlídky na pracovišti

Odborné poradenství a konzultace v oblasti zhodnocení pracovního prostředí a pracovních podmínek